Câu lạc bộ Người dịch công chứng VHD

Vài nét để nói về Câu lạc bộ Người dịch công chứng VHD

Câu lạc bộ Người dịch công chứng VHD (sau đây viết tắt là CLB) là tập hợp tự nguyện của những cá nhân là người dịch công chứng của Văn phòng Dịch thuật VHD nhằm mục đích chăm lo, hỗ trợ cho hội viên trong nghiệp vụ dịch công chứng nhằm đảm bảo cho hoạt động của Văn phòng Dịch thuật VHD đáp ứng tốt nhất yêu cầu dịch thuật nói chung và dịch công chứng nói riêng của các cá nhân và tổ chức ở trong và ngoài nước trong các giao dịch dân sinh, kinh tế và xã hội.

a-chỉ-đáng-tin-cậy--1024x685 Câu lạc bộ Người dịch công chứng VHD dịch thuật công chứng uy tín chất lượng VHD Hà Nội

Câu lạc bộ Người dịch công chứng VHD hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận và có các nội dung hoạt động chủ yếu sau:

  1. Đầu mối tập hợp, trao đổi kinh nghiệm dịch công chứng của hội viên, phổ biến kinh nghiệm dịch công chứng, cung cấp thông tin hỗ trợ cho hội viên;
  2. Tổ chức, duy trì các hoạt động sinh hoạt chuyên môn định kỳ cho hội viên;
  3. Làm trung gian hòa giải trong các tranh chấp dịch thuật cho hội viên, giữa các hội viên.
  4. Đào tạo và bồi dưỡng kỹ năng về chuyên môn và nghiệp vụ dịch thuật cho hội viên;
  5. Xây dựng và phát triển các chuẩn mực dịch công chứng trước yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực dịch công chứng;
  6. Khuyến khích, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả các chuẩn mực dịch công chứng;
  7. Chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho hội viên trong các vấn đề liên quan tới hoạt động dịch công chứng.
  8. Đại diện theo ủy quyền cho các hội viên trong các mối quan hệ đối nội và đối ngoại, đặc biệt trong quan hệ với khách hàng, các cơ quan hữu quan và các tổ chức CLB nghề nghiệp ở trong và ngoài nước;
  9. Các nội dung khác theo yêu cầu của hội viên

Câu lạc bộ Người dịch công chứng VHD có các bộ phận, cơ quan giúp việc như Ban chủ nhiệm, Văn phòng CLB, Hội đồng dịch thuật, các tiểu ban về ngôn ngữ và chuyên ngành, tất cả đều để giúp cho đội ngũ người dịch có điều kiện thực hiện công việc của mình một cách tốt hơn và hiệu quả hơn.

Câu lạc bộ Người dịch công chứng VHD – Người bạn đồng hành tin cậy của chúng tôi.